KỆ SẮT V LỖ 2 TẦNG

Thông số kích thước:

 • Chiều cao: 1m, 1.5m… theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều ngang: 1m, 1.2m
 • Chiều rộng: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 0.6m.

KỆ SẮT V LỖ 3 TẦNG

Thông số kích thước:

 • Chiều cao: 1.5m, 2m… theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều ngang: 1m, 1.2m
 • Chiều rộng: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 0.6m.

KỆ SẮT V LỖ 4 TẦNG

Thông số kích thước:

 • Chiều cao: 1.5m, 2m… theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều ngang: 1m, 1.2m
 • Chiều rộng: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 0.6m.

KỆ SẮT V LỖ 5 TẦNG

Thông số kích thước:

 • Chiều cao: 1.5m, 2m… theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều ngang: 1m, 1.2m
 • Chiều rộng: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 0.6m.

KỆ SẮT V LỖ MẶT VÁN ÉP

Thông số kích thước:

 • Chiều cao: 1m, 1.5m, 2m…theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều ngang: 1m, 1.2m…theo yêu cầu khách hàng.
 • Chiều rộng: 0.4m, 0.5m, 0.6m….theo yêu cầu khách hàng.
 • Số tầng theo yêu cầu khách hàng.